Dominique Meeùs, retour à la page de départ des asbl
Dernière modification le  

Volgens de website http://just.fgov.be/

2 APRIL 2003. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 06-06-2003
Inwerkingtreding : 06-06-2003
Dossiernummer : 2003-04-02/42

Inhoudstafel

Aanhef

Hoofdstuk I. – Inwerkingtreding

Art. 1-4

HOOFDSTUK II. – Aanpassingstermijnen

Art. 5-9

Aanhef

Albert II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, en de artikelen 32 en 69, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiëen, gegeven op 18 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 maart 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, eerste lid, 2o, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de inwerkingtreding op 1 juli 2003 van de artikelen 4 en 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

Overwegende dat voornoemde artikelen voorzien in de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle rechtspersonen, daaronder begrepen die bedoeld in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het streven om het stelsel inzake registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle rechtspersonen bedoeld in de wet van 16 januari 2003 op hetzelfde tijdstip in te voeren;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de wens aan de rechtspersonen bedoeld in de wet van 27 juni 1921 de mogelijkheid te bieden zich binnen een redelijke termijn te kunnen voorbereiden op de nieuwe verplichtingen die hen worden opgelegd.

Gelet op het binnen een termijn van drie dagen gegeven van 1 april 2003 advies 35.134/2 van Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Besluit:

Hoofdstuk I. – Inwerkingtreding

Artikel 1. De artikelen 1 tot 10, eerste lid, 11 tot 16, 18 tot 36, 38 tot 52, 54 tot 58 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, treden in werking de dag van de inwerkingtreding van titel 3 (i.e. op 1-7-2003 volgens een KB van 15-5-2003) en 4 (i.e. op 19-5-2003 volgens een KB van 15-5-2003) van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, en uiterlijk op 1 januari 2004 (dus, in feite, op 1-7-2003).

Art. 2. De artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, treden voor het eerst in werking in het boekjaar dat op 1 januari 2004 of na deze datum aanvangt.

Art. 3. Artikel 10, tweede lid, van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 4. De artikelen 1 tot 4, 42 tot 65, 67 tot 68 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, treden in werking de dag van de inwerkingtreding van titel 3 (i.e. op 1-7-2003 volgens een KB van 15-5-2003) en 4 (i.e. op 19-5-2003 volgens een KB van 15-5-2003) van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, en uiterlijk op 1 januari 2004 (dus, in feite, op 1-7-2003).

Hoofdstuk II. – Aanpassingstermijnen.

Art. 5. De verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk die voor 1 januari 2004 rechtspersoonlijkheid hebben verworven, beschikken vanaf die datum over een termijn van een jaar om de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 2, 2bis, 2ter, 3bis, 3ter, 10, eerste lid, 11, 13, 13bis, 16, 26, 26novies, 28, 31, 32, 33, 47, 48, 51 en 54 na te leven van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Art. 6. De verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk die voor 1 januari 2004 rechtspersoonlijkheid hebben verworven, beschikken vanaf 1 januari 2004 over een termijn van een jaar om de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 17, 37 en 53 na te leven van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Art. 7. De verenigingen zonder winstoogmerk die voor 1 januari 2004 rechtspersoonlijkheid hebben verworven, beschikken vanaf 1 januari 2005 over een termijn van een jaar om de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 10, tweede lid, na te leven van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2003.

Albert

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

M. Verwilghen.

Retour en haut de la page